Category: politikk

Kvalitet i barnehagen

By ann-hege, June 9, 2009 8:48 pm

Ny stortingsmelding om kvalitet i barnehagen. Det er for oss viktig å merke seg at det er en dokumentert nedgang på barnehager som satser på kunst, kultur og kreativitet.

“Barnehagens arbeid med fagområdene er dokumentert gjennom flere undersøkelser av NOVA over flere år. 16 Undersøkelsene viser at det systematiske arbeidet med flere av fagområdene har gått betydelig ned siden 2004 og 2002. Dette gjelder spesielt kunst, kultur og kreativitet , der andelen barnehager som arbeider systematisk med faget, har sunket fra 50 prosent i 2004 til 33 prosent i 2008″.

“I 2008 svarte 18 prosent av styrerne i undersøkelsen gjennomført av NOVA at de arbeidet ganske mye med barnehagen som kulturarena. 46 prosent svarte at de arbeidet noe og 28 prosent at de arbeidet lite med dette området. Også andelen styrere som oppgir at de har arbeidet mye med fagområdet kunst, kultur og kreativitet har sunket, fra halvparten i 2004 til en tredjedel i 2008. Private barnehager arbeider mer med dette enn kommunale barnehager”.

For alle som er interessert i et styrket kunst- og kulturperspektiv i barnehagen er dette dårlige nyheter. Det må vi ta tak i, å jobbe bevisst med, og endre. Det hadde vært interessant å vite hva personalet legger i “arbeid med kunst, kultur og kreativitet”. Kanskje kan en bevisstgjøring føre til at personalet ser dette på en annen måte? For de som deltok på nettverkets erfaringskonferanse 4. juni gjorde Dosent Arne Marius Samuelsen fra høgskolen i Telemark oss oppmerksom på mye av den ubevisste kunst- og kulturformidlingen som forgår i barnehagen gjennom bilder, plakater og bøker. Det er heller ikke sikkert at man opplever det å gå inn i bildebøker som kunstformidling? God kvalitet er et viktig stikkord.

Meldingen gir uansett et bilde av kunst, kultur og kreativitet som noe det fokuseres mindre på enn tidligere.

“Departementets strategiplan Skapende læring. Strategi for kunst og kultur i opplæringen 2007- 2010 har som overordnet mål å utvikle kunst- og kulturfaglig, estetisk og skapende kompetanse hos barn, elever og ansatte i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Departementet opprettet 1. januar 2007 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Bodø for å styrke arbeidet med kunst og kultur i barnehager og skoler. I 2008 delte senteret ut nasjonal barnehagepris til fem barnehager som har arbeidet aktivt med kunst og kultur. Denne prisutdelingen skal bli en årlig foreteelse. 1

Norsk kulturråd har som en av sine hovedsatsinger å heve kvaliteten på kunst og kultur for og blant barn og unge, og har nå initiert det treårige utviklingsprosjektet Kunstløftet. Prosjektet omfatter også de yngste barna.

Mange kommuner har kunst- og kulturprogram og arrangementer rettet mot barnehagene. Kulturskolen har en sentral rolle i kommunenes kulturarbeid. Den kulturelle skolesekken er primært rettet mot skoler, men flere kommuner, særlig mindre kommuner på Vestlandet og i Nord-Norge, har inkludert barnehager i denne kultursatsingen. Alle kommunene som har tilbud, melder om svært gode tilbakemeldinger fra barnehagene”.

Barnehagepris, Kunstløft og Den kulturelle skolesekken gir muligheter for inspirasjon, ressurser og spennende prosjekter. Dette er noe vi i nettverket må arbeide bevisst i forhold til.

Panorama Theme by Themocracy